290/10 M.8 T. Surasak A. Sriracha, Chonburi, Thailand 20110
(038) 101662-4

เราเต็มใจให้บริการคุณด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด

WE ARE WILLING TO SERVE YOU WITH THE BEST QUALITY

เป็นเวลามากกว่า 25 ปี ที่บริษัท พี .เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น กลุ่ม Petrochemical Plant , Refinery Plant , Power Plant และโรงงานทั่วไป

More than 25 years that P.M. silalert Co.,LTD are service in Design Fabrication & construction for satisfy Customer Requirement at Industrial Estate such as Petrochemical plant , Refinery plant, Power plant , Utility plant & other group.

พี .เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ขึ้นรูปชิ้นงาน การติดตั้งงาน เช่น ถังแรงดัน ,ถังเก็บน้ำมัน , น้ำ , เคมี ฯลฯ , งานระบบท่อทั้งบนดินและใต้ดิน , งานโครงสร้างเหล็ก โดยงานกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของลูกค้าและสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

P.M. silalert is an Engineering design Fabrication & Construction specialist: in Vessel & Spherical Tank, Storage tank , Piping system both of Under & Above ground , Steel Structure . All of our activities based on Quality system, International & Customer standard.

การรับรองระบบมาตรฐาน (Standard Certification)

นอกจากมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแล้ว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในผลงานบริษัท พี. เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด อย่างกว้างขวาง บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ในมาตรฐานและคุณภาพของงาน โดยที่ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท พี เอ็ม ศิลาเลิศ จำกัด จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ใจ ประทับใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯทำการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อุสาหกรรมสาธารณูปโภคและอื่นๆ

P.M. Silalert Co.,LTD will produce the Quality Product for the Good corporate image that can make sure the customer trusting & believe in us . We’ll expanding the coverage customer base to response their demand in Industrial Estate such as Petrochemical, Refinery, Power plant ,Utility & other.

นโยบายบริษัทฯ (Policy)

คุณภาพ (Quality)

" คุณภาพคู่บริการ สร้างสรรค์งานเพื่อลูกค้า พัฒนาสู่สากล "

“Quality belong with our service Creative for Customer Develop to International “

สิ่งแวดล้อม ( Environmental Policy )

 • ปฏิบัติตามกฎตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  (We strictly follow the rules , Environmental Law & Other concern )
 • ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯโดยการป้องกัน , ควบคุม , จัดเก็บ และการกำจัดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  (Separation the Danger waste by Protect , Prevent , Keep for the least effect to Environment )
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  (Control the Using of Electrical & Water for the most efficiency)
 • มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่การป้องกันมลพิษอย่างสม่ำเสมอ
  (Committed to continuous developing Environmental System & also Pollution prevention)
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจและเปิดเผยต่อสาธารณะชน
  (Public the Environmental Policy to staff and who concern for the Understanding)
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( EH&S )

 • บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  (We strictly follow the rules, EH&S Law & Other concern)
 • จัดให้มีมาตรการในการลดการเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  (Make the proper rule for reducing the risk of Danger & Accident)
 • บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน และจะปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  (Committed to beware the injuries & disease from working,We will continuous improvement the EH&S System)
 • จัดให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายที่กำหนดไว้ได้ถูกนำไปปฏิบัติจริง
  (Create Safety awareness for who concern to make sure that will put in to a real treat)
 • บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายยังมีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  (We will make a periodically review of EH&S to recheck that will suitable & compliance with the Company Business)
 • .

  Copyright © 2013-2020 pmsilalert.co.th All rights reserved.