Our 25+ Years Experience

ข้อมูลบริษัท

บริษัท พี. เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด

เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่บริษัท พี .เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น กลุ่ม Petrochemical Plant , Refinery Plant , Power Plant และโรงงานทั่วไป

พี .เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ ขึ้นรูปชิ้นงาน การติดตั้งงาน เช่น ถังแรงดัน ,ถังเก็บน้ำมัน , น้ำ , เคมี ฯลฯ , งานระบบท่อทั้งบนดินและใต้ดิน , งานโครงสร้างเหล็ก โดยงานกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของลูกค้าและสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

การรับรองระบบมาตรฐาน

นอกจากมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแล้ว เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในผลงานบริษัท พี. เอ็ม. ศิลาเลิศ จำกัด อย่างกว้างขวาง บริษัท พี.เอ็ม.ศิลาเลิศ จำกัด ยังได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ในมาตรฐานและคุณภาพของงาน โดยที่ลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

เราเต็มใจให้บริการคุณ ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด

รับออกแบบ-ผลิตถังที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Storage Tank | Vessel Tank | Silo Tank | Pressure Tank และอื่นๆ รวมถึงงานขึ้นรูปตามความต้องการของลูกค้า บริการตั้งแต่ออกแบบจนถึงขอใบอนุญาตก่อสร้าง รับผลิตงานท่อ สำหรับใช้เป็นท่อในการขนส่งของเหลว ขนส่งน้ำ สารเคมี และขนส่งแก๊สประเภทต่างๆ ใช้ในงานอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

บริษัท พี เอ็ม ศิลาเลิศ จำกัด จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ใจ ประทับใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯทำการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า อุสาหกรรมสาธารณูปโภคและอื่นๆ

นโยบายบริษัทฯ

คุณภาพ

คุณภาพคู่บริการ สร้างสรรค์งานเพื่อลูกค้า พัฒนาสู่สากล

สิ่งแวดล้อม

  • ปฏิบัติตามกฎตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯโดยการป้องกัน , ควบคุม , จัดเก็บ และการกำจัดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  • ควบคุมการใช้ทรัพยากรไฟฟ้า และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่การป้องกันมลพิษอย่างสม่ำเสมอ
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายนี้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจและเปิดเผยต่อสาธารณะชน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  • จัดให้มีมาตรการในการลดการเกิดความเสี่ยงต่ออันตรายและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน และจะปรับปรุงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  • จัดให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายที่กำหนดไว้ได้ถูกนำไปปฏิบัติจริง
  • บริษัทฯ จะทำการทบทวนนโยบายความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายยังมีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
Appointment Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา